Støttespiller for norsk høyere utdanning

I over 30 år har Kopinor vært en støttespiller og samarbeidspartner for høyere utdanning i Norge. I takt med endringer i sektoren er også kopieringsavtalen løpende videreutviklet.

Universitetene og høgskolene er både storbrukere og storprodusenter av opphavsrettslig beskyttet innhold. Fagforfattere og akademiske forlag inngår i et omfattende og viktig litterært kretsløp, med studentene som en viktig kundegruppe.

I tillegg er det et stort behov for å tilrettelegge innhold, særlig utdrag fra bøker, i form av kompendier eller tekster utlagt på læringsplattformene. Her spiller institusjonenes avtale med Kopinor en avgjørende rolle.

Gjennom Kopinoravtalen kan både studenter og ansatte kopiere fra utgitt materiale, slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra internett. Tillatelsen gjelder både norsk og utenlandsk innhold og er gjort mulig ved at Kopinor representerer både forlag, forfattere og andre opphavsmenn, supplert av åndsverklovens bestemmelser om avtalelisens.

Kopinor tilbyr også en komplett løsning, Bolk, for fremstilling av kompendier, fra bestilling til digital levering av innhold. Denne benyttes også til å klarere bruk av bokutdrag.

Bolk er utviklet i dialog med universitets- og høgskolesektoren. Sammen ser vi nå på hvordan nye verktøy i sektoren, for eksempel pensumlistesystemer, kan spille sammen med de eksisterende løsningene. Målet er mest mulig brukervennlige løsninger for tilgang på innhold samtidig som rettighetshavernes interesser blir ivaretatt.

Vederlaget som hentes inn fra institusjonene, går tilbake igjen til rettighetshavere i inn- og utland: forlag, forfattere og andre opphavsmenn. Betydelige deler av vederlagsmidlene går til stipender til fag- og forskningslitteratur. Slik fullføres det kulturelle kretsløpet, og nye verk blir skapt og utgitt.

Årets Kopinorseminar har tittelen «Studenten og de gode hjelperne». Her vil vi få høre hvordan institusjonenes undervisning støttes av blant annet bibliotek, læringssentre, forlag og bokhandler. I denne sammenhengen spiller Kopinor og kopieringsavtalen en viktig rolle, og vi er glad for å kunne bidra til en bedre arbeidshverdag for studenter og ansatte.

Les mer