Verdifulle avtaler

Kopinor går inn i sommeren med fornyede avtaler med en rekke store brukergrupper.

1. juli trer den nye universitets- og høyskoleavtalen i kraft, og også avtalen med statsadministrasjonen er ny. Vi er glad for å kunne tilby enkle og fleksible løsninger for bruk av verdifullt innhold, skapt og formidlet av norske og utenlandske opphavsmenn og utgivere.

Like viktig som å tilby løsninger for brukerne er å få vederlagsmidlene ut igjen til rettighetshaverne. Nye avtaler krever gode, interne prosesser for å fastsette fordelingen. Gjennom forhandlinger mellom Kopinors medlemsorganisasjoner fastsettes nye fordelingsavtaler, som er en forutsetning for at vederlaget skal kunne betales ut til dem som har skapt og utgitt verkene.

Rett før sommeren kunne vi betale ut 2015-vederlaget for bøker som er tilgjengeliggjort i Nasjonalbibliotekets Bokhylla-tjeneste. Tjenesten er populær og et godt eksempel på en moderne praktisering av kollektiv rettighetsforvaltning. To tredjedeler av de nær 10 millioner kronene vi betalte ut for Bokhylla i fjor, har blitt fordelt kollektivt. Én tredjedel gikk ut som individuelle utbetalinger til enkeltforlag og enkeltforfattere.

Vi er glad for å kunne tilby enkle og fleksible løsninger for bruk av verdifullt innhold

Åndsverkloven er Norges viktigste kulturlov og legger grunnlaget for at kunstnere og andre rettighetshavere skal kunne ha et utkomme av det de selv har skapt. 1. september avsluttes høringsrunden for departementets forslag til en ny åndsverklov. Vi mener departementet langt på vei har lykkes med å forenkle og tydeliggjøre åndsverkloven. Våre forslag til ytterligere forbedringer vil komme i vårt høringssvar.

Likevel er den største spenningen om opphavsrettens framtid knyttet til utviklingen i andre europeiske land. I flere tilfeller har vi sett at den økende rettsliggjøringen av opphavsrettspolitikken har ført til problemer for kollektiv rettighetsforvaltning. Vi har derfor bedt norske myndigheter om å følge utviklingen på opphavsrettsfeltet i Europa tettere enn hva som har vært gjort hittil.

Forvaltningsorganisasjoner i Norge og det øvrige Europa vil få nye rammer for virksomheten gjennom EUs direktiv for kollektiv rettighetsforvaltning. Vi støtter direktivets intensjoner om transparens og åpenhet i rettighetsforvaltningen og ser fram til godt samarbeid med Kulturdepartementet når lovforslaget skal utarbeides.

Vi ønsker fortsatt å kunne tilby avtaler med verdi – både for brukere og rettighetshavere.

Yngve Slettholm er adm. direktør i Kopinor