Meningsløs oppfatning av klasserommet

Kopinor er generelt positiv til forslaget til ny åndsverklov. Likevel er departementets vurderinger på noen områder svakt underbygget.

Innlegg på høring i Stortingets familie- og kulturkomité 5. februar 2018.

Høring
Hege Døssland og Yngve Slettholm deltok 5. februar 2018 på stortingshøringen om forslaget til ny åndsverklov.
Foto: Stortinget

Kopinor er generelt positiv til lovforslaget. De viktige avtalelisens­bestemmelsene som understøtter våre avtaler, er videreført, og vi er glad for at departementet har lyttet til flere av våre innspill fra høringsrunden.

Vi er også glad for at departementet åpner for at også rettighetshavere til tekst og bilder kompenseres for den utstrakte, meget vel dokumenterte privatkopieringen som loven tillater. Det er helt urimelig at dagens kompensasjonsordning bare tilgodeser levende bilder og lyd, og vi imøteser oppfølgingen, både i forskrift og budsjett.

På noen områder er vi imidlertid lite tilfreds – jeg vil henvise til s. 162–64, der vi mener at departementets vurderinger er svakt underbygget. Det gjelder «klasseromsregelen» og det nye skillet mellom fremføring og overføring til allmennheten – en komplisert materie som det er vanskelig å belyse på noen få minutter, men jeg skal prøve etter beste evne.

Fremføring og overføring i undervisning

Lovforslaget innebærer at begrepet «overføring til allmennheten» innføres i loven og skilles ut fra samlebegrepet «fremføring». Norsk lov bringes dermed mer i samsvar med EU-retten, der begrepet «communication to the public» er vel innarbeidet. Det er i utgangspunktet vel og bra.

Etter dagens lov kan et utgitt verk fremføres fritt ved gudstjenester og undervisning. Dette unntaket er uproblematisk når det gjelder fremføring av og for et levende publikum, slik det opprinnelig ble innført. Klassen skal selvsagt kunne synge sanger og læreren lese for elevene uten å måtte innhente tillatelse til det.

Som følge av teknologiskiftet utnyttes åndsverkene på nye måter

Men når lovforslaget i §§ 40 og 43 presiserer at unntaket også skal gjelde den nye kategorien overføring til allmennheten, er det grunn til å uttrykke bekymring. Mer og mer materiale gjøres i dag tilgjengelig på internett, og skolene benytter seg i økende grad av strømming. Som følge av teknologiskiftet utnyttes altså åndsverkene på nye måter, og rettighetshaverne taper inntekter dersom disse ikke kan lisensieres. Som eksempel kan jeg nevne sangtekster, som i mange år er brukt og kopiert under skolenes kopinoravtale. I stedet strømmes nå tekstene fra YouTube på skjerm i klasserommet. Dersom strømming – altså overføring – omfattes av unntaket i § 43, taper altså rettighetshaverne vederlag selv om bruken øker. Vi ber derfor komiteen om å fjerne overføring fra § 43, slik at det blir klargjort at unntaket kun gjelder fremføring.

Klassen som privat område

Hele denne argumentasjonen avhenger imidlertid av at Stortinget også en gang for alle avvikler den meningsløse oppfatningen av klassen som privat krets.

I rene ord er klasseromsregelen et juridisk krumspring som i sin tid ble innført for at skolene skulle kunne vise film. Da var det svært vanskelig å få tillatelse til å vise film, i dag er det enkelt og greit, og forståelsen av klasseromssituasjonen som privat er dermed utdatert. Da jeg gikk på skolen, var det kanskje mulig å hevde at lærer og elever generelt kunne opparbeide «nære og personlige bånd», men å argumentere slik i dag og til og med ta det inn i lovteksten med en begrunnelse om at «klasseromsregelen er så innarbeidet at den ikke bør endres nå», er temmelig spesielt – og, så vidt jeg vet, unikt i verden. En lærer kan være så mangt – en kontaktlærer, timelærer eller tilfeldig vikar; elevene er organisert i klasser og grupper i mange konstellasjoner og på ulike måter, og de møter mange ulike lærere. Selvsagt er læreren først og fremst på jobb og skal legge til rette for god undervisning til elevene; det verken kan eller skal være noe privat eller personlig i det. Verken læreren eller elevene er i klasserommet som følge av relasjonene dem imellom; det er jo undervisningen som er poenget.

Vi ber dere om å gravlegge klasseromsregelen ved å stryke setningen i § 43, 4. ledd og viser for øvrig til det felles innspillet som er innsendt av Norwaco.