Kopinor om ny åndsverklov

Kulturdepartementet la i mars 2016 fram forslag til ny åndsverklov. Kopinor har nå levert sitt høringssvar og advarer mot å undergrave den kollektive rettighetsforvaltningen.

Innledningsvis uttrykker Kopinor støtte til ønske om forenkling og tydeliggjøring av åndsverkloven, men peker likevel på steder der forenklingen kan gi uklarheter eller utilsiktede konsekvenser.

I høringssvaret gjentar Kopinor sin motstand mot at uenighet om avtaler på utdanningsområdet skal kunne avgjøres av en nemnd. Kopinor oppfatter dette som et inngrep i den frie forhandlingsretten og fastholder at bestemmelsen ikke er i samsvar med Norges internasjonale forpliktelser.

Kopinor etterlyser også en innsnevring av adgangen til privatkopiering innenfor utdanning og næringsliv og en opprydning om begrepet «offentlig fremføring», særlig med hensyn til bruk av verk i skolen.

– Det er betenkelig at departementet ikke har foreslått endringer i reglene om fremføring i undervisning, sier Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm. Han peker på at det er misvisende å fremstille forholdet mellom lærer og skoleklasse som et privat og personlig forhold. Dette samsvarer dårlig med tilsvarende bestemmelser om kopiering i undervisning.

Slettholm viser også til at ny teknologi har endret det faktiske innholdet i lovens bestemmelser:

– Ved å gi vide fribruksregler uten samtidig å gjøre begrensninger i begrepet «fremføring», kan lovgivningen bidra til å undergrave kollektiv rettighetsforvaltning, sier Yngve Slettholm.

Kopinors høringsuttalelse (pdf)