Nytt år i forhandlingenes tegn

Kopinors adm. direktør Yngve Slettholms ser framover ved årsskiftet.

Julevignett norsk lang

Nylig var jeg til stede under SETT-dagene, en stor utdanningskonferanse der en rekke aktører, også Kopinor, presenterte seg. Det var en bekreftelse på Kopinors viktige rolle i skolene. Vi tilbyr enkle løsninger som tilfredsstiller brukernes behov for å kunne kopiere fra utgitte verk. Samtidig genereres vederlag til rettighetshaverne.

Kopinors avtaler dekker hele utdanningsfeltet, fra barnehage til universitet. I år undertegnet vi en ny avtale for universitets- og høyskolesektoren. Denne sikrer rettighetshaverne et årlig vederlag på over 100 mill. kr fram til 2018. Ved utgangen av 2017 utløper vår største avtale, KS-avtalen, som omfatter hele kommunesektoren: grunn- og videregående skole, barnehager, andre kommunale virksomheter og administrasjon. Dermed vil også det nye året stå i forhandlingenes tegn.

I løpet av 2017 vil Nasjonalbibliotekets Bokhylla-tjeneste etter alt å dømme være komplett. Det betyr at nær 250 000 bøker, så å si alle bøker utgitt i Norge før 2001, vil være tilgjengelig for lesing på internett – et kulturarvsprosjekt uten sidestykke. Kopinor har gjennom Bokhylla-avtalen gjort dette krafttaket for tilgang til digital kultur mulig.

Bokhylla har vakt berettiget oppsikt internasjonalt og har vært en døråpner for å utbre ideen om kollektiv rettighetsforvaltning og om avtalelisensen, som er åndsverklovens verktøy for å gjøre avtalene heldekkende. EU-kommisjonen har nylig tatt til orde for avtalelisens som en løsning for hele EU når det gjelder digital formidling av kulturarven, også på tvers av landegrensene. Kopinor og Nasjonalbiblioteket er allerede i gang med å se på mulighetene for å tilgjengeliggjøre Bokhylla i andre nordiske land. At Norge i 2017 har formannskapet i Nordisk ministerråd og vil prioritere gode fellesnordiske språk- og kulturtiltak, er et lovende utgangspunkt.

Vi står foran revisjoner av opphavsretten også i Norge. Kopinor imøteser med forventning det varslede lovforslaget til Stortinget. En velfungerende lovgivning utgjør grunnlaget for at forvaltningsorganisasjoner som Kopinor kan gjøre jobben sin, til beste for både brukere og rettighetshavere. Det ønsker vi å fortsette med.